liten slider bakgrund

Vad önskar du hjälp med?

Tjänster

 • Affärsjuridik

  Associationsrätt handlar om rättsregler beträffande olika former av samverkan för ekonomiska eller ideella syften. De viktigaste av associationerna har karaktären av juridiska personer, det vill säga självständiga rättssubjekt. Det finns även juridiska personer som inte är associationer i vedertagen bemärkelse, t.ex. ett dödsbo. Att ingående behandla associationsrätten på denna hemsida låter sig inte göras. Det finns tre huvudtyper av bolag i svensk rätt: enkla bolag, handelsbolag och aktiebolag.

  För att bilda ett handelsbolag eller ett enkelt bolag fordras en överenskommelse mellan två eller flera personer. Aktiebolaget är den mest utvecklade av bolagstyperna och den mest särpräglade såsom juridisk person med särskilda tillgångar och särskilda skulder.

  Jag hjälper till att upprätta olika slags avtal såsom handelsbolagsavtal, bolagsordningar för aktiebolag samt andra nödvändiga dokument. När det gäller handelsbolagsavtal bör delägarna för att undvika senare problem upprätta skriftliga avtal som bland annat reglerar bolagets organisation och bolagsmännens inbördes förhållanden. Det kan vara mycket klokt att reglera de förhållanden man är överens om skriftligt då behöver inga senare oklarheter uppstå.
  Jag upprättar också nödvändiga köpekontrakt, stadgar för ekonomiska föreningar, kompanjonsavtal med mera.

 • Arbetsrätt

  Arbetsrätten handlar om de rättsregler som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Dessa kan sedan indelas i tre olika områden; kollektiv arbetsrätt &  rättsregler rörande kollektivavtal och förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och deras organisationer och arbetstagarnas organisationer. Tjänsteavtalets/anställningsavtalets rätt & rättsreglerna om det individuella arbetsförhållandet. Och offentlig arbetsrätt & arbetsskyddslagstiftning med mera.

  Det finns många  frågor som kan aktualiseras inom arbetsrätten. Ofta går det att få hjälp från din egen organisation, förutsatt att du är medlem. Jag kan hjälpa till som biträde och ombud vid arbetsrättsliga tvister, upprätta olika slags skriftliga handlingar som exempelvis anställningsavtal, dokument för jämställdhetsplaner, arbetsmiljöpolicy med mera. Som arbetstagare utan fackligt medlemskap kan du vid tvist ansöka om rättshjälp, jag förmedlar den hjälpen.

 • Arvsrätt

  När en person dör, måste hans/hennes egendom överföras till nya arvingar. Med arvsrätt menas enligt svenskt lagspråk den succession som sker direkt enligt lagens regler. Testamente däremot innebär att den döde (arvlåtaren) själv genom ett särskilt förordnande bestämt (helt eller delvis) om egendomens fördelning.

  Det är många frågor som aktualiseras när en person dör, exempelvis frågor om arvsordning, dödsbodelägarkrets, bodelning mellan makar eller sambor, testamenten och värdering av tillgångar och skulder med mera. Vid upprättande av testamenten är det också många frågor som aktualiseras, exempelvis till vem du får testamentera, vad du får testamentera, testamentets innehåll, säskilda villkor, formkrav, ändringar med mera.

  Jag hjälper till att göra bouppteckningar, arvskiften och testamenten med mera. Jag står även till tjänst med rådgivning.

 • Brottmål

  Försvararuppdrag
  Jag åtar mig uppdrag som försvarare i brottmål. Som misstänkt för ett brott kan man ha rätt till en offentlig försvarare. Har man önskemål om en viss försvarare bör man ange det till polisen så snart man har blivit delgiven misstanke. Ett allmänt råd är att man bör sammanträda med sin försvarare innan man förhörs. Om man blir anhållen får man med automatik en försvarare. Även då kan man begära att få en viss advokat utsedd.

  Målsägandebiträde
  Om man har blivit utsatt för ett allvarligare brott har man ofta rätt att ha ett målsägandebiträde. Jag åtar mig sådana uppdrag. Målsägandebiträdet kan vara med vid förhör, hjälpa till att sammanställa skadeståndsanspråk och biträda vid förhandlingen.

 • Familjerätt och vårdnadstvist

  Inom familjerätten har de ekonomiska synpunkterna inte samma dominerande ställning som inom förmögenhetsrätten. Etiska synpunkter och personliga hänsyn har fått spela en större roll. Sådana hänsyn bär upp åtskilliga av familjerättens regler, men de visar sig också på det sättet att lagstiftaren lämnat åtskilliga livsförhållanden oreglerade. Till familjerätten brukar man emellertid också hänföra reglerna om familjeförhållandenas verkningar beträffande familjemedlemmarnas förmögenhet och reglerna om förmyndarskap.

  Det finns åtskilliga frågor som aktualiseras inom familjerätten. Äktenskaps ingående och upplösning, det kan bli frågan om äktenskapsförord, bodelning i äktenskapet, bodelning i samband med upplösandet av äktenskap eller samboförhållanden med mera. Jag hjälper till och upprättar nödvändiga dokument. Frågor kring föräldraskapet för familjer med barn omfattas av många regler, exempelvis vårdnad. Vid separationer och skilsmässor kan, tyvärr, frågor bli aktuella som rör vårdnad, boende och umgänge för barn. Även underhållsfrågor kan behöva beröras. Jag hjälper till med rådgivning som avser familjerätt och som ombud vid vårdnadstvist. Jag hjälper till vid förmedlingen av rättshjälp eller rättsskydd för det fall behov finns av det.

 • Fastighets- och Hyresrätt

  Reglerna om fast egendom (fastighetsrätten) skiljer sig ganska mycket från reglerna om lös egendom. Jämför man reglerna om fast egendom med reglerna om lös egendom, ser man genast vissa för fastighetsrätten karakteristiska drag. Dit hör en större formbundenhet vid avtal och dylikt, en mera noggrann reglering av möjliga förfoganden över egendomen och ett långt drivet offentliggörande av överlåtelser, pantsättningar med mera i offentliga register. Av största betydelse är vidare att lagstiftaren steg för steg infört en allt starkare myndighetskontroll beträffande jordens uppdelning och utnyttjande. Denna kontroll avser också en långt driven planering av markens användning för olika ändamål. På detta sätt har gränsen mellan å ena sidan fastighetsrätten som en del av civilrätten och å andra sidan vissa delar av den offentliga rätten blivit i viss mån flytande.

  För att ett köp av fast egendom skall bli giltigt måste avtalet vara skriftligt. Avtalet måste innehålla uppgift om köpeskillingen och förklaring av säljaren att han/hon överlåter egendomen på köparen med mera. Det är vanligt att man vid köp av fast egendom upprättar två köpehandlingar, först ett köpekontrakt och sedan ett köpebrev.

  Jag hjälper till att upprätta båda dessa dokument, eller andra, just för ditt speciella fall. Överlåtelsen kan ske genom köp, byte och gåva.

  Frågor kring nyttjanderätt kan komma att aktualiseras, exempelvis arrendeavtal eller hyresavtal. Jag kan hjälpa till med upprättandet av nödvändiga dokument som berör någon slags nyttjanderätt.

  Förutom rådgivning, biträder jag som ombud i eventuella hyrestvister av olika slag.

 • Övriga tjänster

  Offentligt biträde
  Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i mål rörande tvångsvård, enligt LVU, LVM, LPT eller LRV. Åtar mig även uppdrag som offentligt biträde i asylmål.

  Rådgivning
  I många ärenden räcker det med ett rådgivningstillfälle.  Tid bokar du på 0224-180 75.

  Juridiska dokument
  Inom familjerätten finns en hel del olika dokument som kan upprättas testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, generalfullmakter med mera. Jag upprättar sådana och ger den rådgivning som alltid behövs i samband med dessa uppdrag. Även olika typer av kontrakt och köpehandlingar kan upprättas.