Integritetspolicy

Vad önskar du hjälp med?

Integritetspolicy

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER – INFORMATION ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

(2016/679/EG)

Som ett led i advokatfirmans verksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter som rör dig.

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysiskt levande person; t ex telefonnummer, namn och epostadress.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och i förekommande fall penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och att försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt. I denna policy, under var och en av följande rubriker, informerar vi dig om vem av oss som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som rör dig, vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och för vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder, hur de samlas in, med vem de kan komma att delas och hur länge de kan komma att lagras. I denna policy informerar vid dig också om vilka anknytande rättigheter du har och hur du kan kontakta oss med frågor kring denna policy eller vår personuppgiftsbehandling:

 • Personuppgifter med anknytning till uppdrag – punkt 1
 • Personuppgifter om kontaktpersoner hos klient, leverantör eller samarbetspartner – punkt 2

Personuppgifter kommer inte att lämna ut till utomstående annat än i det fall då

(i.) det särskilt överenskommits med advokatfirman och dig,

(ii.) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,

(iii.) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgade skyldigheter eller efterkomma

myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller

(iv.) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstol, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina intressen.

Punkt 1

När du eller någon annan anlitar advokatfirman för ett uppdrag kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Advokatfirman Urban Nordström AB är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter kan komma att behandlas?

 1. a) För klient som är fysisk person: Namn, personnummer eller annan information om födelsedata, kopia av pass eller annan identitetshandling, uppdragsbenämning, uppgift om vad uppdraget avser och syftar till, uppgift om varifrån de tillgångar som kommer att användas i uppdraget kommer, uppgift om klienten eller närstående eller känd medarbetare till denne är person i politiskt utsatt ställning och namn och yrke/position för sådan politiskt utsatt person samt uppgift om vår fakturering, betalningshistorik och betalningspåminnelser till/med klienten.
 1. b) För klient som är juridisk person: Namn, personnummer eller annan information om födelsedata, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter – som adress, epostadress och telefonnummer – och kopia av pass eller annan identitetshandling för kontaktperson respektive verklig huvudman för klienten, uppgifter i registreringsbevis eller liknande för klienten samt uppgift om sådan verklig huvudman eller närstående eller känd medarbetare till denne är person i politiskt utsatt ställning och namn och yrke/position för sådan politiskt utsatt person.
 1. c) För motpart som är fysisk person: Namn, personnummer eller annan information om födelsedata, kontaktuppgifter som adress, epostadress och telefonnummer samt uppdragsbenämning.
 1. d) För motpart som är juridisk person: Namn, titel, arbetsgivare och kontaktuppgifter som adress, epostadress och telefonummer för kontaktperson hos motparten.
 1. e) För andra personer som förekommer i uppdraget t ex motpartsombudet, skiljemän, för uppdraget anlitade andra konsulter samt vittnen: namn, titel, arbetsgivare och kontaktuppgifter som adress, epostadress och telefonnummer.
 1. f) Enstaka uppgifter om att klient, kontaktperson eller verklig huvudman för klient eller någon de agerar för i uppdraget som fällts för brott, haft näringsförbud eller flera konkurser bakom sig, haft dålig publicitet som gäller affärsförhållanden eller på annat sätt kan antas vara oseriös eller enstaka uppgifter om att uppdraget utgör, eller misstänks, utgöra led i penningtvätt eller annan brottslig gärning.
 1. g) Annan enstaka uppgift om lagöverträdelse eller enstaka känslig personuppgift dvs uppgift som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa och sexualliv när uppdraget, utifrån dess natur, aktualiserar sådan personuppgift t ex uppdrag om avsked eller uppsägning pga personliga skäl eller om påstådd diskriminering.
 1. h) Andra personuppgifter än enligt a) – g) ovan som uppdraget utifrån dess natur aktualiserar.

I övrigt behandlar vi inte känsliga personuppgifter.

Hur samlas personuppgifterna in?
Personuppgifterna lämnas till oss av, eller på uppdrag av, dig, klienten, motpart, motpartsombud eller annan person som förekommer i uppdraget eller inhämtas av oss från sådana personer eller från privata eller offentliga register eller källor. Personuppgifter enligt f) ovan samlar vi inte in aktivt och personuppgifter enligt f) och g) ovan samlar vi bara in i den begränsade utsträckning det är nödvändigt för ändamålet.

För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder kan personuppgifterna komma att behandlas?

 1. a) Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen att möjliggöra och göra erforderliga jävskontroller, att utvärdera och besluta om vi kan åta oss eller behöva avträda uppdraget samt fullgöra våra legala, regulatoriska och risk management-förpliktelser i övrigt.

Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av en effektiv och korrekt sådan kontroll och utvärdering och ett effektivt och korrekt sådant beslutsunderlag respektive av att det är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism, EU:s marknadsmissbruksförordning, andra tillämpliga lagar samt

Advokatsamfundets regelverk.

 1. b) Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att möjliggöra och genomföra, fakturering, redovisning av uppdraget och arvode- och kundfordringsindrivning samt att i övrigt tillvarata våra rättigheter med anknytning till uppdraget. Behandlingen sker på basis av vårt och klientens berättigade intresse av en effektiv och korrekt fakturering, uppdrags- och arvodesredovisning och kundfordringsindrivning respektive att det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk.
 1. c) Personuppgifter kan komma att behandlas för ändamålet att utföra uppdraget och agera juridiskt ombud för klienten. Behandlingen sker på basis av vårt och klientens berättigade intresse av en effektiv och korrekt kommunikation och möten med i uppdraget förekommande personer, en effektiv och korrekt dokumentation, administration, handläggning i övrigt samt utvärdering av uppdraget respektive av att det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara klientens rättsliga anspråk.
 1. d) Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen intern statistik och analys samt utveckling av vår verksamhet. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att följa och utveckla verksamheten.
 1. e) Trots det sagda kan personuppgifter enligt punkten f. ovan komma att behandlas endast för ändamålen att utvärdera och besluta om vi kan åta oss eller behöver avträda uppdraget respektive att fullgöra våra legala förpliktelser. Behandlingen sker på basis av att, och endast i den begränsade omfattningen, det är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism.
 1. f) Trots det sagda kan personuppgifter enligt punkten g. ovan komma att behandlas endast för ändamålet att utföra uppdraget och agera juridiskt ombud för klienten. Behandlingen sker på basis av att, och endast i den begränsade omfattning, det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara klientens rättsliga anspråk.

Med vem kan personuppgifterna komma att delas?Personuppgifterna kan omfattas av advokatsekretess och vår tystnadsplikt och de kommer inte att lämnas ut till utomstående annat än i följande fall:

 1. a) Personuppgift kan komma att lämnas ut till klientens försäkringsgivare (rättsskyddsförsäkring), motpart, motpartsombud, skiljenämnd, domstol, myndighet, bank, annan med anknytning till uppdraget anlitad konsult eller liknande person i den utsträckning det är nödvändigt för att tillvarata klientens intressen och inte strider mot klientens instruktioner.
 1. b) Personuppgift kan komma att lämnas ut till klientens revisor eller annan person i enlighet med klientens anvisningar.
 1. c) Personuppgift kan komma att lämnas ut till Finanspolisen när och i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism.
 1. d) Personuppgift kan, när vi har klientmedel för klienten hos banken, komma att lämnas ut till vår bank när banken begär upplysning om klienten och verklig huvudman och vår dokumentation kring detta enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism, förutsatt att klienten som ett villkor för användningen av vårt klientmedelskonto har samtyckt till att sådan utlämning får ske.
 1. e) Personuppgift kan komma att lämnas ut till Advokatsamfundet när och i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt Advokatsamfundets regelverk.
 1. f) Personuppgift kan komma att lämnas ut till myndighet eller annan när och i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag.
 1. g) Personuppgifter kan komma att lämnas ut till vår ansvarsförsäkringsgivare, vår mäklare av ansvarsförsäkring, ombud vi eller sådan ansvarsförsäkringsgivare anlitat,

Kronofogdemyndigheten, inkassoföretag, domstol, skiljenämnd eller vår motpart eller dess ombud i den utsträckning det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen.

Hur länge lagras personuppgifterna?
Personuppgifterna lagras under den tid vi enligt Advokatsamfundets regelverk är skyldiga att bevara akten för uppdraget dvs under 10 år efter uppdragets avslutande eller den längre tid som uppdragets natur påkallar, varefter uppgifterna raderas. Utan hinder av det sagda kan vi även därefter komma att lagra namn, personnummer eller motsvarande uppgifter och uppdragsbenämning för fysisk person som är klient eller motpart för att möjliggöra erforderliga jävskontroller i enlighet med Advokatsamfundets regelverk. Se även under punkterna 2 och 5 om vissa uppgifter som rör kontaktpersoner m fl.

Punkt 2
Personuppgifter om kontaktpersoner hos klient, leverantör eller samarbetspartner

Om du är, eller är kontaktperson, hos klient, leverantör eller samarbetspartner till oss kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med denna punkten 2.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Advokatfirman Urban Nordström AB

Vilka personuppgifter kan komma att behandlas?
Namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter som adress, epostadress och telefonnummer, uppgift om din/dina kontaktuppgifter hos oss, anteckningar och sammanfattningar av möten vi haft med dig. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter såsom uppgift som röjer ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv. Inom ramen för ett uppdrag kan ytterligare personuppgifter komma att behandlas enligt punkten 1.

Hur samlas personuppgifterna in?
Personuppgifterna lämnas till eller inhämtas av oss inom ramen för ett uppdrag enligt punkten 1 eller lämnas annars till oss av, eller på uppdrag av, dig, klienten, leverantören, samarbetspartnern eller någon som förmedlat kontakten oss emellan eller inhämtats av oss från sådana personer eller från privata eller offentliga register eller andra källor.

För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder kan personuppgifterna komma att behandlas?

 1. a) Personuppgifterna kan komma att behandlas enligt punkten 1.
 2. b) Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att administrera relationen med klienten, leverantören eller samarbetspartnern. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att administrera relationen med våra klienter, leverantörer och samarbetspartners.
 1. c) Personuppgifter kan komma att behandlas för ändamålen att, genom dig, vidmakthålla och utveckla relationen med klienten, leverantören eller samarbetspartnern och, om du inte motsatt dig det, marknadsföra våra tjänster exempelvis genom inbjudningar till seminarier eller andra arrangemang och tillställningar. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse att vidmakthålla och utveckla relationerna med våra klienter, leverantörer och samarbetspartners respektive att marknadsföra våra tjänster.
 1. d) Om du samtyckt därtill kan dina personuppgifter komma att behandlas för ändamålet att använda dig som referens för annan klient, leverantör, samarbetspartner eller möjlig klient, leverantör eller samarbetspartner. Behandlingen sker på basis av sådant samtycke.

Med vem kan personuppgifterna komma att delas?Personuppgifterna kan omfattas av advokatsekretess och vår tystnadsplikt och kommer ej att röjas eller delas med utomstående med undantag för följande situationer:

 1. a) Personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt punkten 1.
 2. b) Personuppgifter kan komma att lämnas ut till klient, leverantör eller samarbetspartner eller potentiell klient, leverantör eller samarbetspartner som efterfrågar referens om oss.

Hur länge lagras personuppgifterna?
Till den del uppgifterna utgör en del av ett uppdrag lagras de enligt punkten 1. Därutöver kan personuppgifterna att lagras så länge som klient-, leverantörs- eller samarbetspartsrelationen föreligger och raderas inom 3 månader efter att klienten, leverantören eller samarbetspartnern sagt upp av oss eller klienten, leverantören eller samarbetspartnern eller efter det att vi fått besked om att din ställning som kontaktperson för klienten, leverantören eller samarbetspartnern upphört. Dina personuppgifter kommer alltid att sparas i den utsträckning och under den tid som vi är skyldiga till det enlig lag t ex i enlighet med bokföringslagen.

 1. Personuppgifter om annan person
  Om du är, eller är kontaktperson hos, möjlig klient, leverantör eller samarbetspartner kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig enligt denna punkt 3.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Advokatfirman Urban Nordström AB

Vilka personuppgifter kan komma att behandlas?
Namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter som adress, epostadress och telefonnummer, uppgift om din/dina kontaktpersoner hos oss, uppgift om deltagande på advokatfirmans arrangemang samt anteckningar och sammanfattningar från möten vi haft med dig. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter såsom uppgift som röjer ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv. Inom ramen för uppdraget kan ytterligare personuppgifter komma att behandlas enligt punkten 1.

Hur samlas personuppgifterna in?
Personuppgifterna lämnas till eller inhämtas av oss inom ramen för ett uppdrag enligt punkten 1 eller lämnas annars till oss av, eller på uppdrag av, dig, klienten, leverantören, samarbetspartnern eller någon som förmedlat kontakten oss emellan eller inhämtats av oss från sådana personer eller från privata eller offentliga register eller andra källor.

För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder kan personuppgifterna komma att behandlas?
Personuppgifterna kan komma att behandlas enligt punkten 1.

Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen att, genom dig, etablera, vidmakthålla och utveckla relationen med dig som möjlig klient, leverantör eller samarbetspartnern eller med möjlig klient, leverantör eller samarbetspartner du är kontaktperson hos och, om du inte motsätter dig det marknadsföra våra tjänster exempelvis genom inbjudningar till seminarier eller andra arrangemang och tillställningar. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse att etablera, vidmakthålla och utveckla relationerna med möjliga klienter, leverantörer och samarbetspartners respektive av att marknadsföra våra tjänster.

Med vem kan personuppgifterna komma att delas?Personuppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående.

Hur länge lagras personuppgifterna?
Till den del uppgifterna är en del av ett uppdrag lagras de enligt punkten 1. I övrigt kan personuppgifterna komma att lagras tills du motsätter dig det med påföljd att de raderas.

 1. Vilka rättigheter har du?
  Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få information från oss om användningen av personuppgifter som rör dig.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få personuppgifter som rör dig raderade av oss t ex om dessa inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilket de samlats in eller om personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.

Du har rätt att kräva att vi i vissa fall begränsar behandlingen av personuppgifterna som rör dig. Om du t ex bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du har synpunkter på vår behandling av personuppgifter som rör dig är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) som är tillsynsmyndighet i Sverige eller till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på urban@urbanadvokat.se eller Advokatfirman Urban Nordström AB, Fredsgatan 25, 733 31 Sala om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Urban Nordström AB, 556742-6266, Fredsgatan 25, 733 31 Sala. 0224 – 180 75, www.urbanadvokat.se, urban@urbanadvokat.se