Arvsrätt

Vad önskar du hjälp med?

Arvsrätt

När en person dör, måste hans/hennes egendom överföras till nya arvingar. Med arvsrätt menas enligt svenskt lagspråk den succession som sker direkt enligt lagens regler. Testamente däremot innebär att den döde (arvlåtaren) själv genom ett särskilt förordnande bestämt (helt eller delvis) om egendomens fördelning.

Det är många frågor som aktualiseras när en person dör, exempelvis frågor om arvsordning, dödsbodelägarkrets, bodelning mellan makar eller sambor, testamenten och värdering av tillgångar och skulder med mera. Vid upprättande av testamenten är det också många frågor som aktualiseras, exempelvis till vem du får testamentera, vad du får testamentera, testamentets innehåll, säskilda villkor, formkrav, ändringar med mera.

Jag hjälper till att göra bouppteckningar, arvskiften och testamenten med mera. Jag står även till tjänst med rådgivning.