Villkor

Vad önskar du hjälp med?

Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE (AVSNITT 1-3 OCH 5-7)

JÄMTE UPPLYSNINGAR (AVSNITT 4)

 1. Tillämpningsområde

Dessa villkor äger tillämpning på uppdragsavtalet mellan klienten, å ena sidan, och advokaten, å den andra.

 1. Förhållandet till god advokatsed m. m.

Villkoren gäller endast i den mån annat ej följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal.

 1. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta m m

Förskott, delfakturering och/eller a-conto

3.1 Advokatfirman äger rätt att debitera klienten delarvode genom delfakturering eller a-conto. Vidare äger advokatfirman rätt att infordra skäligt förskott på arvode och utlägg. Med delfakturering avses debitering av slutligt arvode för del av advokatens arbete som kan hänföras till viss period eller visst arbetsmoment. Med fakturering a-conto avses debitering av del av det totala arvodet utan bestämd anknytning till viss del av arbetet. Debitering av arvode a-conto skall redovisas i slutfaktura.

3.2 Advokatfirman äger rätt att begära in förskott eller a-conto ifrån klienten för såväl utlägg som för framtida arvode. Detsamma gäller arvode och/eller kostnader hänförliga till anlitad sakkunnig.

3.3 Advokatfirman äger rätt att löpande fakturera klienten för nedlagd tid, tidsspillan och utlägg.

3.4 Om uppdragsgivaren ej i rätt tid betalar delfaktura, a-conto och/eller förskott respektive i förekommande fall utlägg äger advokatfirman ovillkorlig rätt att med omedelbar verkan avträda såsom uppdragsgivarens ombud. Detsamma gäller arvode och/eller kostnader hänförliga till anlitad sakkunnig.

3.5 Om advokaten å uppdragsgivarens vägnar anlitar en kollega t ex som platsombud är uppdragsgivaren skyldig att ansvara för kollegans arvode och kostnader.

Fakturas förfallodag

3.6 Saknar faktura bestämd förfallodag skall betalning erläggas senast tjugo dagar från det att fakturan avsändes eller krav på betalning eljest framställts. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag, dock skall en räntesats om lägst 10 % tillämpas såsom dröjsmålsränta.

Skäligt arvode – kriterier

3.7 Debitering skall vara skälig. Ett arvodes skälighet beror på ett flertal faktorer såsom

– vad som avtalats med klienten,

– sakens art, uppdragets omfattning och svårighetsgrad samt betydelse,

– den skicklighet och den kunskap ombudet nedlagt på saken respektive

– det ansvar advokaten haft och betydelsen av de dokument ombudet utarbetat eller granskat,

– tidsåtgång samt

– det uppnådda resultatet.

Tilläggsarvode utöver sedvanligt arvode

3.8 Advokatfirman kan i separat handling enas med klienten om att – utöver sedvanligt arvode – utge tilläggsarvode på i avtalet bestämda villkor. Undantag härifrån gäller arvodering för arbete som omfattas av uppdrag såsom offentlig försvarare eller biträde enligt rättshjälpslagen. Därvid skall den ersättning som fastställs av vederbörande domstol eller myndighet tillämpas.

Faktureringsrutiner

3.9 Advokatfirman tillämpar följande faktureringsrutin. Advokatfirman stämmer kvartalsvis av nedlagd tid i ärendet med förda tidrapporter. Fakturering sker därefter. Har klienten rättsskydd eller allmän rättshjälp beräknas en preliminär självrisk. Självrisken faktureras i förekommande fall i slutet av varje kalenderkvartal. Advokatfirman förbehåller sig rätten att avvika ifrån redovisad faktureringsrutin.

3.10 Ett ärende slutfaktureras allra senast vid tidpunkten för ärendets avslutande oavsett vad som stadgats i det föregående.

Rätt att avvakta med åtgärder i ärendet

3.11 Advokatfirman äger rätt att avvakta med att vidta åtgärd till dess att advokatfirman får del av påskriven fullmakt i original av behörig person. Detsamma gäller fram till dess att infordrat förskott, delfakturering eller a-conto influtit till konto tillhörigt advokatfirman eller på annat sätt erlagts med sedvanliga betalningsmedel.

Timarvode med resp. utan rättsskydd eller allmän rättshjälp m m

3.12 (i.) Timarvodet för juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ideella- och ekonomiska föreningar eller därmed likvärdiga organisationsformer) är fastställt till 3.000 kr inklusive mervärdesskatt (2.400 kr exklusive mervärdesskatt), såvida parterna inte avtalat om annan arvodesnivå. Sak samma gäller för privatpersoner som ej bedriver näringsverksamhet i situationen rättsskydd ej beviljats av försäkringsbolaget eller när uppdragsgivaren avstår ifrån att söka rättsskydd ur befintlig försäkring.

(ii.) Timarvodet för privatpersoner (fysisk person som ej bedriver näringsverksamhet eller med näringsverksamhet likvärdig verksamhet) fastställs till den norm Domstolsverket beslutat om vid var gällande tidpunkt i fall där rättsskydd beviljats av försäkringsbolaget.

3 (7)

3.13 (i.) Ersättningen för tidsspillan fastställs till 1.500 kr exklusive mervärdesskatt för den klientkategori som anges i avsnitt 3.12 (i.) och gäller oberoende av om rättsskydd beviljats eller inte. Detsamma gäller för privatpersoner som ej bedriver näringsverksamhet då rättsskydd ej beviljats av försäkringsbolaget eller där uppdragsgivaren avstår ifrån att söka rättsskydd ur befintlig försäkring.

(ii.) För det fall rättsskydd beviljats privatperson, som ej bedriver näringsverksamhet eller därmed likvärdig verksamhet, tillämpas Domstolsverkets fastställda ersättningsnormer vid var gällande tidpunkt, såvitt avser tidsspillan och utlägg (resa, logi och uppehälle). (iii.) Beträffande ersättning för utlägg avseende resa, logi och uppehälle tillämpas Domstolsverkets bestämmelser vid var gällande tidpunkt.

(iv.) Med tidsspillan förstås tid då produktivt arbete med något uppdrag inte kan utföras, trots att ombudets tid tas i anspråk. Restid och väntetid utgör den vanligaste formen av tidsspillan. Normal måltidspaus utgör inte ersättningsgill tidsspillan.

Uppjustering av timarvodet

3.14 Vid varje kalenderkvartals utgång förbehåller sig advokatfirman rätten att justera timarvodet utan föregående avisering till klienten.

Rätt till ersättning för nedlagt arbete, tidsspillan och/eller utlägg i vissa fall

3.15 I situationen rättsskyddsförsäkringen, av vilket skäl det än må vara, ej täcker yrkad ersättning för nedlagt arbete, tidsspillan och/eller utlägg har advokatfirman rätt att erhålla full kompensation därför utav klienten. Vad som nu stadgats gäller ej om domstol eller behörig myndighet materiellt prövat arvodets skälighet. I sistnämnda fall skall ersättningen överensstämma med vad domstol eller myndighet därvid fastställt som skälig ersättning.

 Ang. begränsningar i försäkringsvillkoren avseende den försäkrades rättsskydd

3.16 Uppdragsgivaren är medveten om att i den mån rättsskydd beviljats av försäkringsbolag ersättning endast lämnas inom ramen för försäkringen och de villkor som försäkringsbolaget uppställt för rättsskyddet. Av det följer att i den mån den maximerade ersättningen från rättsskyddet förbrukats av egna ombuds- och utredningskostnader inbegripet tidsspillan respektive utlägg och/eller av motpartens rättegångskostnader som uppdragsgivaren ålagts att betala, är uppdragsgivaren skyldig att erlägga 100 % av alla överskjutande arvoden/kostnader som processen föranlett och som överstiger den i försäkringsvillkoren föreskrivna takersättningen.

Konsumenttvistnämnd

3.17 Advokatsamfundet har inrättat en Konsumenttvistnämnd med uppgift att pröva tvister mellan konsument och advokat som uppställts i det EU-direktiv om alternativ tvistelösning för konsumenter som Sverige antagit och implementerat. Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan konsument eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten.

3.18 Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit ska klienten först kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka nå en lösning i samförstånd.

3.19 Om ärendet har inletts hos advokatens försäkringsgivare (ansvarsförsäkring) måste frågan lösas inom ramen för försäkringsavtalet innan konsumenten kan vända sig till Konsumenttvistnämnden. Ett försäkringsärende blir således att anse som en del av den lösning i samförstånd som skall avslutas innan ett ärende kan initieras hos Konsumenttvistnämnden. Om ett ärende trots detta inkommer till Konsumenttvistnämnden kommer nämnden att förklara detta vilande till dess att försäkringsfrågan är avgjord.

3.20 Konsumenten upplyses härmed om att denne har möjlighet att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Kontaktuppgifter till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd Box 27321, 102 54 Stockholm Telefon: 08 – 459 03 00

Konsumenttvistnämnden konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

3.21 Om klienten inte har kontaktat advokaten för att diskutera klagomålet och försöka nå en lösning i samförstånd, utan direkt vänder sig till Konsumenttvistnämnden för att få tvisten prövad, kan nämnden avvisa denna.

 1. Rättegångskostnader och dess fördelning

4.1 Under pågående ärende/rättegång är klienten pliktig att löpande utge ersättning för anlitat ombuds nedlagda arbete och kostnader. Med kostnader förstås arvode för utfört arbete, tidsspillan, reseersättning och övriga utlägg (jfr vad som stadgas i avsnitt 3).

4.2 Om ärendet inbegriper process inför allmän domstol gäller som huvudregel att den part som tappar (förlorar) målet får betala såväl sina egna som motpartens rättegångskostnader. Vinner klienten delvis framgång i målet, efter en domstolsprövning, kan domstolen besluta om att part får stå sina egna kostnader (kvittning), utan ansvar för motpartens rättegångskostnader. I vissa fall kan domstolen vid partiell framgång proportionera ansvaret för rättegångskostnaderna.

Exempel: Anta att den som framställt ett krav endast får ut 75 % av yrkat belopp. Domstolen kan då finna att motparten delvis vunnit målet och delvis förlorat målet. Domstolen kan i det fallet besluta att den ”vinnande” partens kostnader skall ersättas av motparten med 75%, medan det ankommer på den vinnande parten att själv svara för resterande del av sina rättegångskostnader.

4.3 Vid förlikning mellan parterna är det gängse praxis att vardera parten svarar för sina egna rättegångskostnader, ombudskostnader och/eller utlägg.

4.4 Reglerna för rättegångskostnadernas fördelning framgår bland annat av 18 kapitlet rättegångsbalken samt utbildad praxis på området.

4.5 Vad som redovisats härovan (4.2-4.3) angående rättegångskostnaderna är endast en översiktlig redogörelse för vad som gäller på området. Informationen utgör inte en garanti eller bindande utfästelse ifråga om rättegångskostnadernas fördelning i det enskilda fallet.

4.6 Om klienten har rättsskyddsförsäkring, som beviljats, hänvisas till gällande försäkringsvillkor för fastställandet av vilken kostnad som slutligen vilar på klienten respektive försäkringsbolaget att svara för samt vilka begränsningar försäkringen har i det enskilda fallet. Klienten bör vara uppmärksam på att den arvodesräkning som avsänds till försäkringsbolaget är preliminär till dess försäkringsbolaget slutligt prövat arvodesfrågan.

 1. Ansvarsbegränsning resp. reklamation av utfört uppdrag

5.1 Advokatfirman ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Advokatfirman genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret skall vara begränsat till 3 Mkr.

5.2 Uppdragsgivare som vill göra gällande att anlitad advokat uppsåtligen eller av oaktsamhet vållat uppdragsgivaren ersättningsgill skada skall skriftligen påtala saken, med angivande av grunderna för sitt påstående och ett till beloppet preciserat skadeståndskrav, inom skälig tid, dock senast 6 månader efter att uppdraget slutredovisades. Underlåter uppdragsgivaren att framställa reklamation inom skälig tid och allra senast inom den uppställda fristen, förfaller anspråket i sin helhet och kan inte längre göras gällande gentemot anlitad advokat eller dennes arbetsgivare.

 1. Sekretessfrågor vid nyttjandet av teleoperatörs nätverk för kommunikation

Uppdragsgivaren godkänner utan inskränkningar att korrespondens och kommunicering av handlingar, digitalt material etc. mellan advokatfirman, å ena sidan, och uppdragsgivaren resp. övriga personer/föreningar/organ/företag/myndigheter angelägenheten berör, å den andra, kan komma att ske via e-post. Godkännandet lämnas med full kännedom om att advokatfirman inte i något avseende kan garantera sekretess för den kommunikation som sker via de nät anlitad teleoperatör tillhandahåller för ändamålet.

 1. Information med anledning av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”penningtvättslagen”)

Enligt penningtvättslagen är advokatfirman skyldig att inhämta information om klient enligt vad som framgår nedan. Det ankommer därför på presumtiv klient/klient att – enligt advokatfirmans allmänna villkor – tillhandahålla advokatfirman de dokument och den övriga information som erfordras i fall där advokat

i.) handlar i en klients namn för dennes räkning vid finansiella transaktioner eller transaktioner med fastigheter, eller

ii.) hjälper till vid planering eller genomförandet av transaktioner för klients räkning vid

 1. köp och försäljning av fast egendom eller företag,
 2. förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar
 3. öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton,
 4. anskaffande av kapital för bildande, drift eller ledning av företag
 1. bildande, drift eller ledning av bolag, föreningar, stiftelser eller truster
 2. Juridiska personer

Handlingar/uppgifter/upplysningar uppdragsgivaren skall tillhandahålla:

 Registerutdrag utfärdat av Bolagsverket

 Beskrivning av ägarstruktur (som går hela vägen ner till sista ägare i kedjan)

 Uppgift om verklig huvudman. Med verklig huvudman avses fysisk person som ytterst äger/kontrollerar minst 25 % av

juridisk person

 Information om huruvida verklig huvudman, någon av dennes familjemedlemmar eller nära kollegor är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) eller kan betraktas som en sådan person

Med ”person i politiskt utsatt ställning” (”politically exposed person” eller ”PEP”) avses person, även inhemsk, som har eller tidigare (normalt under de senaste 18 månaderna) har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation t.ex. FN, Europarådet,

NATO och WFO. Samma åtgärder som tillämpas på PEP ska även tillämpas på dennes familjemedlemmar och kända medarbetare.

– ”viktiga offentliga funktioner”: stats- eller regeringschef, minister (eller vice eller biträdande minister), parlamentsledamot, domare i högsta instans, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, styrelseledamot i centralbank, ambassadör, diplomatiskt sändebud, hög officerare i försvarsmakten, person som ingår i statsägda företags-, förvaltnings- lednings- eller kontrollorgan

– ”närmaste familjemedlemmar”: make, maka, registrerad partner eller sambo, barn, deras makar, registrerad partner eller sambor samt föräldrar

– ”kända medarbetare”: person som tillsammans med en PEP äger eller kontrollerar minst 25 % av juridisk person eller på något annat sätt haft nära förbindelser med en PEP, t.ex. förbindelser som uppkommit genom medlemskap i samma politiskt parti.

 I de fall verklig huvudman är PEP – vänligen ange dennes yrke/position

 I de fall en familjemedlem eller nära kollega är PEP eller kan betraktas som PEP – vänligen ange dennes yrke/position samt verklig huvudmans relation till denne

 1. Representant för juridisk person

Handlingar/uppgifter/upplysningar uppdragsgivaren skall tillhandahålla:

 Firmateckningsrätt enligt registerutdrag

 Om firmateckningsrätt ej föreligger – fullmakt skall presenteras i original eller vidimerad kopia

 Vidimerad identitetshandling, t.ex. pass eller körkort

 Namnteckningsprov tillsammans med kopia av identitetshandling om den fysiska personen inte närvarar (”distansklient”)

 Information om huruvida den fysiska personen, någon av dennes familjemedlemmar eller nära kollegor är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) eller kan betraktas som en sådan person

 I de fall den fysiska personen är PEP – vänligen ange dennes yrke/position

 I de fall en familjemedlem eller nära kollega är PEP eller kan betraktas som PEP – vänligen ange dennes yrke/position samt fysiska personens relation till denne

 1. Fysiska personer

 Vidimerad identitetshandling, t.ex. pass eller körkort

 Namnteckningsprov tillsammans med kopia av identitetshandling om den fysiska personen inte närvarar (”distansklient”)

 Information om huruvida den fysiska personen, någon av dennes familjemedlemmar eller nära kollegor är en person i politiskt utsatt ställning (PEP”) – vänligen ange dennes yrke/position

 Syftet med uppdraget och, vid krav på skärpt klientkännedom som t. ex. PEP är inblandad, även bl a ursprunget till klientens tillgångar.

Dokument och information som advokatfirman får från presumtiv klient/klient kommer att användas och lagras i enlighet med lagens bestämmelser.

För det fall advokatfirman ej får del av efterfrågat underlag, som syftar till att advokatfirman skall erhålla föreskriven klientkännedom, äger advokat/advokatfirman rätt att avvisa klienten och advokat/advokatfirman är icke skyldig att åta sig uppdraget.

 1. Ang. tillämplig lag samt exklusivt forum vid tvist

Uppdragsavtalet skall vara underkastad svensk materiell rätt. Parterna är överens om att behörig domstol, att pröva förekommande tvister mellan advokaten och uppdragsgivaren, är Västmanlands tingsrätt.