Arvoden, Rättsskydd & Rättshjälp

Kostnader?

Arvoden, Rättsskydd & Rättshjälp

Arvoden
Arvoden följer oftast den av Domstolsverkets årligen fastställda timkostnadsnorm. Du kan få mer information om Rättsskydd och Rättshjälp via Sveriges Domstolars hemsida.

Rättsskydd
Rättsskydd ingår i de flesta svenska hem- och villaförsäkringar. Om du är berättigad rättsskydd kan du få ersättning för del av dina ombudskostnader ur rättsskyddsmomentet i din försäkring. Självrisken är normalt på 20 procent. Vilka rättsliga tvister som täcks av rättsskyddet framgår av dina försäkringsvillkor. Familjerättsliga ekonomiska tvister såsom bodelningar ingår inte i rättsskyddsmomentet. Exempel på tvister som normalt omfattas av rättsskyddsmomentet är vårdnads-, boende och umgängestvister och andra tvister mellan privatpersoner.

Rättshjälp
Rättshjällp syftar till att hjälpa den som inte har ekonomiska förutsättningar att få rättsligt bistånd på annat sätt. För att rättshjälp ska kunna beviljas krävs att du fått en timmes rådgivning hos en advokat eller jurist. Den första timmen måste du betala själv. Rättshjälp beviljas av domstol eller Rättshjälpsmyndigheten. För att beviljas rättshjälp får din inkomst inte överstiga 260 000 kr/år efter avdrag för kostnader för hemmavarande barn. Du får inte heller ha förmögenhet eller andra tillgångar av betydande värde. En individuell bedömning görs i det enskilda fallet. Den som beviljas rättshjälp får själv betala mellan 2-40% av ombudskostnaden.