Fastighets- och hyresrätt

Vad önskar du hjälp med?

Fastighets- och hyresrätt

Reglerna om fast egendom (fastighetsrätten) skiljer sig ganska mycket från reglerna om lös egendom. Jämför man reglerna om fast egendom med reglerna om lös egendom, ser man genast vissa för fastighetsrätten karakteristiska drag. Dit hör en större formbundenhet vid avtal och dylikt, en mera noggrann reglering av möjliga förfoganden över egendomen och ett långt drivet offentliggörande av överlåtelser, pantsättningar med mera i offentliga register. Av största betydelse är vidare att lagstiftaren steg för steg infört en allt starkare myndighetskontroll beträffande jordens uppdelning och utnyttjande. Denna kontroll avser också en långt driven planering av markens användning för olika ändamål. På detta sätt har gränsen mellan å ena sidan fastighetsrätten som en del av civilrätten och å andra sidan vissa delar av den offentliga rätten blivit i viss mån flytande.

För att ett köp av fast egendom skall bli giltigt måste avtalet vara skriftligt. Avtalet måste innehålla uppgift om köpeskillingen och förklaring av säljaren att han/hon överlåter egendomen på köparen med mera. Det är vanligt att man vid köp av fast egendom upprättar två köpehandlingar, först ett köpekontrakt och sedan ett köpebrev.

Jag hjälper till att upprätta båda dessa dokument, eller andra, just för ditt speciella fall. Överlåtelsen kan ske genom köp, byte och gåva.

Frågor kring nyttjanderätt kan komma att aktualiseras, exempelvis arrendeavtal eller hyresavtal. Jag kan hjälpa till med upprättandet av nödvändiga dokument som berör någon slags nyttjanderätt.

Förutom rådgivning, biträder jag som ombud i eventuella hyrestvister av olika slag.