Familjerätt & vårdnadstvist

Vad önskar du hjälp med?

Familjerätt & vårdnadstvist

Inom familjerätten har de ekonomiska synpunkterna inte samma dominerande ställning som inom förmögenhetsrätten. Etiska synpunkter och personliga hänsyn har fått spela en större roll. Sådana hänsyn bär upp åtskilliga av familjerättens regler, men de visar sig också på det sättet att lagstiftaren lämnat åtskilliga livsförhållanden oreglerade. Till familjerätten brukar man emellertid också hänföra reglerna om familjeförhållandenas verkningar beträffande familjemedlemmarnas förmögenhet och reglerna om förmyndarskap.

Det finns åtskilliga frågor som aktualiseras inom familjerätten. Äktenskaps ingående och upplösning, det kan bli frågan om äktenskapsförord, bodelning i äktenskapet, bodelning i samband med upplösandet av äktenskap eller samboförhållanden med mera. Jag hjälper till och upprättar nödvändiga dokument. Frågor kring föräldraskapet för familjer med barn omfattas av många regler, exempelvis vårdnad. Vid separationer och skilsmässor kan, tyvärr, frågor bli aktuella som rör vårdnad, boende och umgänge för barn. Även underhållsfrågor kan behöva beröras. Jag hjälper till med rådgivning som avser familjerätt och som ombud vid vårdnadstvist. Jag hjälper till vid förmedlingen av rättshjälp eller rättsskydd för det fall behov finns av det.