Affärsjuridik

Vad önskar du hjälp med?

Affärsjuridik

Associationsrätt handlar om rättsregler beträffande olika former av samverkan för ekonomiska eller ideella syften. De viktigaste av associationerna har karaktären av juridiska personer, det vill säga självständiga rättssubjekt. Det finns även juridiska personer som inte är associationer i vedertagen bemärkelse, t.ex. ett dödsbo. Att ingående behandla associationsrätten på denna hemsida låter sig inte göras. Det finns tre huvudtyper av bolag i svensk rätt: enkla bolag, handelsbolag och aktiebolag.

För att bilda ett handelsbolag eller ett enkelt bolag fordras en överenskommelse mellan två eller flera personer. Aktiebolaget är den mest utvecklade av bolagstyperna och den mest särpräglade såsom juridisk person med särskilda tillgångar och särskilda skulder.

Jag hjälper till att upprätta olika slags avtal såsom handelsbolagsavtal, bolagsordningar för aktiebolag samt andra nödvändiga dokument. När det gäller handelsbolagsavtal bör delägarna för att undvika senare problem upprätta skriftliga avtal som bland annat reglerar bolagets organisation och bolagsmännens inbördes förhållanden. Det kan vara mycket klokt att reglera de förhållanden man är överens om skriftligt då behöver inga senare oklarheter uppstå.
Jag upprättar också nödvändiga köpekontrakt, stadgar för ekonomiska föreningar, kompanjonsavtal med mera.