Vad önskar du hjälp med?

Tjänster

 • Affärsjuridik

  Associationsrätt handlar om rättsregler beträffande olika former av samverkan för ekonomiska eller ideella syften. De viktigaste av associationerna har karaktären av juridiska personer, det vill säga självständiga rättssubjekt. Det finns även juridiska personer som inte är associationer i vedertagen bemärkelse, t.ex. ett dödsbo. Att ingående behandla associationsrätten på denna hemsida låter sig inte göras.

 • Arbetsrätt

  Arbetsrätten handlar om de rättsregler som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Dessa kan sedan indelas i tre olika områden; kollektiv arbetsrätt &  rättsregler rörande kollektivavtal och förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och deras organisationer och arbetstagarnas organisationer. Tjänsteavtalets/anställningsavtalets rätt & rättsreglerna om det individuella arbetsförhållandet. Och offentlig arbetsrätt & arbetsskyddslagstiftning med mera.

 • Arvsrätt

  När en person dör, måste hans/hennes egendom överföras till nya arvingar. Med arvsrätt menas enligt svenskt lagspråk den succession som sker direkt enligt lagens regler. Testamente däremot innebär att den döde (arvlåtaren) själv genom ett särskilt förordnande bestämt (helt eller delvis) om egendomens fördelning.

 • Brottmål

  Jag åtar mig uppdrag som försvarare i brottmål. Som misstänkt för ett brott kan man ha rätt till en offentlig försvarare. Har man önskemål om en viss försvarare bör man ange det till polisen så snart man har blivit delgiven misstanke. Ett allmänt råd är att man bör sammanträda med sin försvarare innan man förhörs. Om man blir anhållen får man med automatik en försvarare. Även då kan man begära att få en viss advokat utsedd.

 • Familjerätt och vårdnadstvist

  Inom familjerätten har de ekonomiska synpunkterna inte samma dominerande ställning som inom förmögenhetsrätten. Etiska synpunkter och personliga hänsyn har fått spela en större roll. Sådana hänsyn bär upp åtskilliga av familjerättens regler, men de visar sig också på det sättet att lagstiftaren lämnat åtskilliga livsförhållanden oreglerade.

 • Fastighets- och Hyresrätt

  Reglerna om fast egendom (fastighetsrätten) skiljer sig ganska mycket från reglerna om lös egendom. Jämför man reglerna om fast egendom med reglerna om lös egendom, ser man genast vissa för fastighetsrätten karakteristiska drag. Dit hör en större formbundenhet vid avtal och dylikt, en mera noggrann reglering av möjliga förfoganden över egendomen och ett långt drivet offentliggörande av överlåtelser, pantsättningar med mera i offentliga register.

 • Övriga tjänster

  • Offentligt biträde
  • Rådgivning
  • Juridiska dokument